February 24, 2017

תצפיות בבעלי חיים המשתייכים למחלקת היונקים מספרות לנו כי ישנו דפוס התנהגות חוזר שעיקרו משחק סנסו-מוטורי בין הגורים לבין עצמם ובין הגורים לבין הפרטים הבוגרים. אנו מכנים התנהגות זו בשם "משחק האימון". המילה משחק מבטאת את אופייה המהנה של הפעילות ואת ערכה הלימודי. אנו מבססי...

December 29, 2016

יש חיים ל SETTING

"מפגש המופעים" - המופע המארגן בשיטת "שתי חרבות"

מאת אמיר שרירא

אחת ממטרותיו העיקריות של המטפל הינה להכיר את המטופל הניצב מולו, ללמוד אותו לעומק, על רגשותיו, דעותיו, תפיסת עולמו, דפוסי חשיבתו, התנהגויותיו וארגון אישיותו. מבחינה זו הסטינג הטיפולי (לאור, 20...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה