May 6, 2017

השלב האגו-צנטרי – האני במרכז

כשהאדם נמצא בשלב האגוצנטרי, בילדותו, הוא מתגאה ביכולותיו האישיות. הוא מחפש חיזוקים מהסביבה ליכולותיו המתעצבות, וכישרונותיו. הוא בוחן את האהבה כלפיו והאם ישנו זיהוי סביבתי לכל היפה שבו. הוא מתאמץ כדי להגשים את צרכיו האישיים בלבד. הוא בונה לע...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה