December 29, 2016

יש חיים ל SETTING

"מפגש המופעים" - המופע המארגן בשיטת "שתי חרבות"

מאת אמיר שרירא

אחת ממטרותיו העיקריות של המטפל הינה להכיר את המטופל הניצב מולו, ללמוד אותו לעומק, על רגשותיו, דעותיו, תפיסת עולמו, דפוסי חשיבתו, התנהגויותיו וארגון אישיותו. מבחינה זו הסטינג הטיפולי (לאור, 20...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה