February 24, 2017

תצפיות בבעלי חיים המשתייכים למחלקת היונקים מספרות לנו כי ישנו דפוס התנהגות חוזר שעיקרו משחק סנסו-מוטורי בין הגורים לבין עצמם ובין הגורים לבין הפרטים הבוגרים. אנו מכנים התנהגות זו בשם "משחק האימון". המילה משחק מבטאת את אופייה המהנה של הפעילות ואת ערכה הלימודי. אנו מבססי...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה